Heeft u vragen?   024 397 5841
Flag of the United Kingdom

Algemene voorwaarden

1. Definities

Het park – De vennootschap Villapark De Zeven Heuvelen BV of de in haar naam optredende medewerkers.

De gast – natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met het park een reservering overeenkomt.

Reservering – overeenkomst tussen gast en het park terzake het door het park te leveren diensten tegen een door de gast te betalen prijs.

Accommodatie – villa, bungalow, appartement, hotelkamer, groeps-accommodatie of enig ander object van het park.

Hotelboeking – reservering op basis van prijzen per nacht.

 

2. Reservering

2.1 Deze algemene huurvoorwaarden gelden voor alle reserveringen tussen de gast en het park, behalve voor de  hotelboeking. Hierop zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijke Horeca Nederland. (op te vragen via de receptie.

2.2 Het park neemt alleen reserveringen in behandeling voor hoofdboekers van 18 jaar en ouder.

2.3 Bij het inchecken kan er naar een legitimatiebewijs van de gast worden gevraagd.

2.4 Tussen de gast en het park komt een reservering tot stand op het moment dat de gast (per post, fax of e-mail) een bevestiging – tevens factuur – heeft ontvangen.

2.5 Een reservering tussen park en gast kan ook lopen via een touroperator. De bevestiging zal in dat geval door de touroperator worden verstrekt.

2.6 De gast dient de reservering van het park op juistheid te controleren.

2.7 Na ontvangst van de reservering zal de gast aan het park, binnen de hierop gestelde termijn, de (deel)betaling voldoen. Indien het park niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen vooruitbetaling ontvangt, dan wordt de overeenkomst beschouwd als zijnde niet afgesloten; de gereserveerde accommodatie kan zonder bericht vrijgegeven worden voor verhuur aan anderen.

 

3. Wijzigingen in de reservering

3.1. Is er op flexibele basis of volgens ANVR voorwaarden gereserveerd en er betreffende de wijziging een overeenkomst tot stand komt met de gast en de touroperator, zullen de kosten voor wijzigen (bijvoorbeeld administratiekosten en toeslag voor een andere datum van het verblijf) altijd aan de gast worden doorberekend. Bij een ‘budget’ tarief, aanbieding of non-refundable boeking gelden afwijkende voorwaarden; deze reserveringen kunnen niet gewijzigd worden zonder een volledig nieuwe reservering te maken. Hierin hanteren wij artikel 3 van de ANVR reisvoorwaarden.

 

4. Prijzen

4.1 Prijzen en bijkomende kosten staan vermeld op de tarievenlijsten (op te vragen via de receptie) en/of op de internetsite van het park. Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen kunnen worden doorberekend. Op alle prijzen in de prijslijsten zijn wijzigingen voorbehouden.

4.2 Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte reserveringen.

 

5. Betaling

5.1 Binnen 8 dagen na reservering dient de gast 50% van de totale huursom te hebben voldaan. Twee maanden voor aankomstdatum dient de gast de overige 50% van de totale huursom te voldoen.

5.2 Bij reservering binnen twee maanden voor aankomstdatum dient het gehele bedrag binnen 8 dagen te worden voldaan.

5.3 Bij reserveringen voor een verblijf van 1 maand of langer dient vóór ontvangst van de sleutel de eerste maand huur èn een op dat moment af te spreken bedrag als waarborg te worden voldaan. Hierna dient vóór de eerste van iedere nieuwe maand de huur voor de daarop volgende maand te worden voldaan.

5.4 Indien de gast vertrekt voor de overeengekomen vertrekdatum, wordt geen restitutie verleend.

5.5 Wanneer de betalingstermijn is verstreken heeft het park het recht de reservering te laten vervallen (en evt. de accommodatie te ontruimen) en de accommodatie vrij te geven voor verhuur aan anderen.

5.6 Het park heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zijn, indien:

- bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan;

- bij de aanvang van de huurperiode de borgsom niet is voldaan;

- de gast het gehuurde voortijdig verlaat;

- de gast nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode vóór 18.00 uur, zonder bericht te hebben gegeven dat de gast het gehuurde later tijdens huurperiode zal betrekken.

5.7 Het park behoudt zich het recht voor om fakturen cq kosten te verrekenen met mogelijke tegoeden.

 

6. Wisseldagen

6.1 Wisseldagen voor de accommodatie zijn op vrijdag en op maandag (hotelboekingen uitgezonderd) en op dagen dat speciale arrangementen ingaan.

6.2 De accommodatie kan de gast op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek dient de gast de accommodatie vóór 11.00 uur te verlaten.

 

7. (Huishoudelijke) reglementen

7.1 De gast dient zich te houden aan de door het park vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het parkreglement. Bij overtreding van de reglementen en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, heeft het park het recht u terstond van het park cq uit de accommodatie te (laten) verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

7.2 Het park behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het park. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

7.3 De gast zal de accommodatie uitsluitend als recreatieverblijf gebruiken.

7.4 De terbeschikkingstelling van de accommodatie geschiedt door overhandiging van de sleutels. De betaling dient gedaan te zijn, alvorens de sleutel wordt overhandigd. De gast wordt geacht de accommodatie met de daarin aanwezige inventaris te aanvaarden overeenkomstig de inventarislijst van het park, tenzij hij binnen vier uren na het betrekken van het gehuurde heeft gereclameerd. De door de gast betaalde borgsom wordt na controle geretourneerd onder verrekening van eventueel gemaakte kosten (het kan zijn dat de receptie u vraagt om een éénmalige machtiging i.p.v. contante waarborg). Teruggave van de sleutels en verrekening van de borgsom ontbinden de huurovereenkomst. Eventuele aanspraken op schadevergoeding door het park worden door deze betaling niet teniet gedaan.

7.5 De huur en het gebruik van bedlinnen door de gast is verplicht.

7.6 Het park verplicht zich de accommodatie op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede orde aan de gast op te leveren.

7.7 Het park heeft te allen tijde recht van toegang tot het gehuurde.

7.8 De gast mag de accommodatie niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij reservering is opgegeven en op de reservering vermeld staat. Bezoekers dienen bij de receptie te worden aangemeld. Bij overschrijding van het genoemde aantal heeft het park het recht de overeenkomst te ontbinden.

7.9 De gast is verplicht de accommodatie en de inventaris zorgvuldig te behandelen en i.v.m. verzekeringsvoorwaarden, de accommodatie bij afwezigheid af te sluiten en bij vertrek in ordentelijke en bezemschone toestand achter te laten. Alle schade welke door of vanwege de gast of diens medegebruikers is aangebracht, dient voor vertrek aan het park te worden gemeld en te worden verrekend..

7.10 Het is niet toegestaan in de accommodatie andere toestellen voor kook- en wasdoeleinden te gebruiken dan waarin door het park is voorzien.

7.11 Indien er een medewerker buiten de openingstijden van de receptie opgeroepen wordt vanwege overlast of foutief gebruik door de gast, bijvoorbeeld gemeld door andere gasten, brengt het park hiervoor een bedrag van € 50,00 in rekening bij de gast die de (vermoedelijke) overlast veroorzaakt. Voor het geven van een (vals) brandalarm kan het park een bedrag van € 1.500,00 in rekening brengen bij de gast.

 

8. Huisdieren en Rookbeleid

8.1 Huisdieren zijn alleen toegestaan in enkele van de vakantie villa’s / bungalows van het park en gebonden aan een maximum van twee.

8.2 Indien u huisdieren wenst mee te nemen, dient u dit bij uw reservering op te geven. De kosten die hieraan verbonden zijn worden aangegeven in de prijslijsten.

8.3 Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

8.4 Het is niet toegestaan in de accommodaties te roken. Wanneer het park ontdekt dat er vermoedelijk door de gast in de accommodatie is gerookt zullen er € 250,- aan extra schoonmaakkosten bij de gast in rekening worden gebracht.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Het park aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit lockers), verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in een van haar accommodaties. Tevens kan de gast het park niet aansprakelijk stellen wanneer een accommodatie op het park niet voldoet aan uw verwachtingen.

9.2 Het park is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op het terrein of door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten.

9.3 Het park is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de faciliteiten (op of buiten haar terrein) welke niet onder haar vennootschap vallen. Bezoek en gebruik hiervan geschiedt onder eigen risico van de gast.

9.4 Het park is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.

9.5 Het park is niet aansprakelijk voor mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen. Hieraan kunnen door de gast geen rechten worden ontleend.

9.6 Het park is niet aansprakelijk voor het onklaar raken en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.

9.7 De gast is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de accommodatie en andere eigendommen van het park (of de particuliere huiseigenaren), ontstaan tijdens het gebruik daarvan ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de gast, reisgenoten en/of van derden die zich met toestemming van de gast op het park bevinden.

9.8 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten doorberekend, die de gast alsdan verplicht is te voldoen. Deze kosten kunnen tevens met de borg of machtiging worden verrekend. Dit geldt tevens voor boven gemiddeld energiegebruik.

9.9 De gast verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde bekend aan de hand van verstrekte (schriftelijke) informatie, folder(s) en dergelijke.

9.10 Van de accommodatie behoren alle villa’s / bungalows toe aan particuliere eigenaren. De inrichting/indeling van de woningen kan daarom verschillen.

9.11 Het kan zijn dat (een deel van) de parkfaciliteiten in bepaalde weken van het jaar beperkt geopend en/of gesloten zijn. Om er zeker van te zijn wanneer alle faciliteiten tijdens het verblijf toegankelijk zijn, wordt de gast aanbevolen de site van het park te raadplegen, dit om eventuele teleurstelling te voorkomen.

 

10. Klachten

10.1 Ondanks de zorg en inspanning van het park kan het voorkomen dat de gast een klacht heeft. Klachten dienen direct gemeld te worden bij de receptie van het park. Indien een klacht niet direct kan worden verholpen of niet naar tevredenheid wordt verholpen, dient de gast de klacht op schrift te zetten tijdens het verblijf. De klacht dient te worden ondertekend door een medewerk(st)er van het park. Vervolgens dient de klachtenbrief, welke is ondertekend door de receptie, binnen 8 dagen na vertrekdatum gestuurd te worden aan Villapark “De Zeven Heuvelen”, Cranenburgsestraat 23b, 6561 AM Groesbeek. Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk om de klacht op juiste wijze te kunnen behandelen.

 

11. Annuleringsvoorwaarden

11.1 Het park hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden:    bij annulering tot 3 maanden voor de aankomstdatum 15% van het boekingsbedrag, tot 2 maanden voor aankomst 50%, tot 1 maand 75%, binnen 1 maand voor aankomstdatum 90% en op de aankomstdatum 100%. Wanneer er sprake is van deelname in het annuleringsfonds van het park én een geldige annuleringsreden (zie artikel 12) wordt de annulering afgehandeld volgens de voorwaarden verbonden aan deelname in het fonds.

 

12. Annuleringsfonds

12.1  Deelname in het annuleringfonds vrijwaart de gast tegen kosten van een annulering veroorzaakt door een van de volgende gebeurtenissen, mits gestaafd met officiële verklaringen (bijv. brief huisarts); bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval, van de hoofdpersoon of een der deelnemers; bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad, van de hoofdpersoon of een der deelnemers; bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand- of stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel van de hoofdpersoon of een der deelnemers; een bijzondere oproep voor militaire dienst, anders dan bij mobilisatie. Onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon; het door de hoofdpersoon onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning, waarvan de huur ingaat in de periode van 30 dagen voor aanvang van de huur tot en met de laatste dag van de huur.

12.2 Deelname in het annuleringsfonds dient direct bij de reservering te geschieden. De kosten van het annuleringsfonds zijn 4% van de basishuurprijs. Het annuleringsfonds loopt van de datum van deelneming tot aan de dag van vertrek. In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om een van bovenstaande redenen wordt naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage van de huursom terugbetaald. Onder naar rato vergoeding wordt verstaan een vergoeding in verhouding van het aantal genoten dagen tot het totale aantal dagen van de huurperiode.

 

13. Privacy Policy

13.1 Persoonlijke en/of betaalgegevens welke de gast aan het park verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt voor een correcte afhandeling van de reservering of het proces wat daartoe leidt. Het park zal de gegevens van de gast niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij het derden betreft welke volgen uit een door de gast geboekt arrangement; of tenzij het park hier wettelijk toe verplicht wordt; of als dit noodzakelijk is om de rechten van andere gasten of het park zelf te beschermen.

 

Hotel & Bungalowpark De Zeven Heuvelen in Groesbeek

Thuis van huis in een prachtige heuvelachtige omgeving


© Copyright De Zeven Heuvelen - website: Van Dongen Design - Inloggen